1. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [www.margaretfenzi.com]

weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban:

vevő/ Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai

tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A

Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Margaret Fenzi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Rövidített neve: Margaret Fenzi Bt.

Székhely: 1065 Budapest Podmaniczky utca 4. Fszt. 3

Levelezési cím: 1065 Budapest Podmaniczky utca 4. Fszt. 3

Vevőszolgálat címe:1065 Budapest Podmaniczky utca 4. Fszt. 3

Képviselő neve: Ferencz Margit, ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01-06-796578

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 29163333-1-42

Statisztikai számjel: 29163333-4771-117-01

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11702081-21453922-00000000

IBAN szám: HU20 1170 2081 2145 3922 0000 0000

E-mail cím: info@margaretfenzi.com

Telefonszám: +3630/376-5665

Adatkezelő neve:

Adatkezelési nyilvántartási szám:

a továbbiakban Szolgáltató / eladó

2.1. A szolgáltatás igénybevevője

A szolgáltatás igénybevevője minden olyan természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség

nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával – a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: Felhasználó / Vevő / a jogszabályi feltételek teljesülése esetén Fogyasztó). Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

2.2. A szolgáltatás igénybevételének feltétele

A Vevő a szolgáltatás igénybevételével (a weboldalra való belépéssel, annak tartalma olvasásával, Webáruház használatával, a hírlevélre való feliratkozással,

illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt

valamennyi feltételt.

2.3. A szolgáltatás tárgya

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett www.margaretfenzi.com online áruházban (a

továbbiakban: Webáruház) található termékek.

3. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETŐSÉGEINK

Webáruház e-mail címe: info@margaretfenzi.com

Telefon (mobil): +36308574587

Amennyiben vásárlója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden

pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,

kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási

kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatban

felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állunk!

4. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

4.1. Felelősség

4.1.1. A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért, így különösen, de nem

kizárólagosan a Webáruház használatából, esetleges üzemzavarából, az adatok bárki által történő

megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredő, a vírusok által okozott, a

szoftverhibából, internetes hálózati, vagy rendszerhibából adódó károkért. Továbbá nem felel a

Szolgáltató a termékismertető leírás téves értelmezéséből, valamint az adatbázisban szereplő esetleges

hibákból, elírásokból eredő károkért.

4.1.2. A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a

Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a

szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget,

egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

4.1.3. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a

Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

4.1.4. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek

jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.1.5. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például

hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a

Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért

felelősséget nem vállal.

4.1.6. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, a szállítás meghiúsulásáért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.1.7. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.1.8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

4.1.9. A vis maior okokból előálló szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének meghiúsulása esetén a Szolgáltató akadályközléssel él, és a Szolgáltató az ebből eredő károkért a felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.

4.1.10. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

4.2. Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított

felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során

megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve

többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését,

szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást)

5. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS MENETE

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A

honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategória rendszerbe sorolva

találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő

összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet

lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a

megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges

darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

A termék megrendelésekor az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám,

számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési

és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban

megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a

ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a

Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben

kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás

adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés

menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a

regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és

állapotát követheti nyomon.

5.1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ez az időintervallum

munkanapokra és a hétvégére is vonatkozik. Hétvégi visszaigazolás VAN! Ha a Felhasználó nem kapja

meg a visszaigazolást 48 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt

termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a

megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát,

valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.2. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton

tett szerződéses ajánlatnak minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem

előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének

rendelkezéseit.

Az automatikus visszaigazolás a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését igazolja, az automatikus visszaigazolás azonban nem egyenértékű a megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával. A Felhasználó és Szolgáltató közötti adásvételi szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató elfogadta a Felhasználó által tett ajánlatot (a megrendelést), amelyről a Szolgáltató külön értesíti a Felhasználót.

Az így létrejövő szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

5.3. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja,

utólagosan nem hozzáférhető.

5.4. Számla

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki. A számlát a megrendelő e-mail címére e-mailben küldi a

Felhasználó részére.

5.5. Fizetés

5.5.1 Személyes átvétel

Megrendelése személyesen átvehető a Margaret Fenzi bemutatóteremben előre

egyeztetett időpontban.

Cím: 1065 Budapest Podmaniczky 4. Fszt. 3.

Nyitvatartás: Csak előre egyeztetett időpontban.

5.5.2 Előre utalás

Oldalunkon céges számlánkra történő előre utalással lehetséges fizetni!

Amennyiben az előre utalást választja, akkor a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a rendelési

kódját. A rendelési kódot megtalálja a rendelés leadását követő automatikus e-mailben. Amennyiben

nem tünteti fel ezeket az adatokat, akkor nem tudjuk beazonosítani az utalását.

A vásárló részére a számlát minden esetben a megadott e-mail címre PDF formátumban elküldjük!

5.5.3 Bankkártyával:

A bankkártyás fizetéshez elég megadni bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot.

Webáruházunkban Paypal bankkártyás fizetés működik.

Fizetés bankkártyával a PayPal oldalán keresztül: a Termék és a kapcsolódó szolgáltatás végösszegének azonnali kifizetése történhet a PayPal oldalán keresztül Visa (Verified by Visa), Visa Electronics, Master Card (Master Card Secure Code) és Maestro kártyákkal. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vevő által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést a Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi szolgáltató érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vevő internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vevő folyószámláján. Ezen fizetési mód választása esetén a Vevő mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást.  Szolgáltató a vételár számláján történő jóváírását követően indítja el a csomagot.

5.5.4. Utánvétes fizetés:

Megrendelését kiegyenlítheti a csomag átvételekor készpénzben vagy bankkártyával a kiszállító

futárnak!

5.5.5. Átvételi lehetőségek, szállítás

Személyes átvétel: 1065 Budapest Podmaniczky utca 4. Fszt 3. / Margaret Fenzi bemutatóterem/

A kiszállítás a GLS futárszolgálattal történik. A szállítási költség a vásárlót nem terheli. Házhozszállítás

esetében a választott futárszolgálat munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között szállítja ki a terméket a

vásárlóhoz. A helyszínen sem kell fizetni a kiszállító futárnak a kiszállításért. Szállítási idő a feladást

követő 1-2 munkanap. A választott futárszolgálat dolgozója kétszeri kézbesítést kísérel meg.

Amennyiben a vásárló nem veszi át a csomagot, viszont igényt tart rá, akkor a termékeket ezt

követően csak a szállítási díj ismételt kiszállítási díj megfizetése esetén lehet átvenni. Ebben az

esetben a szállítási költség már a vásárlót terheli, melynek díját a Szolgáltató bankszámlájára

átutalással köteles rendezni!

A csomag átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben

sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét!

A Felhasználó az észlelt hibát haladéktalanul köteles a Szolgáltatóval igazolható módon közölni!

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, vagy a termék és a sérülés az áru átvételét

megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja!

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem

nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a Fogyasztó (vagyis az olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el) rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Amennyiben a

Szolgáltató késedelme a PTK. 6:154. § (1) bekezdése tekintetében előírja, hogy ha a kötelezett

késedelembe esik, a fogyasztó követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés

teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. A PTK. 6:154. (2) bekezdése értelmében

a fogyasztó elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha

a, szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a

meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni; vagy

b, a jogosult az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt

el.

A PTK. (vagyis a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) fenti kötelezetti késedelemre vonatkozó szabályozásával párhuzamosan a fogyasztó és a

vállalkozás között szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm.r.) 20.

§-a szabályozza a fogyasztót az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés

esetén a fogyasztót – a (2) bekezdésben meghatározott 14 napos határidőn belül – megillető indoklás

nélküli elállási jogot.

Amennyiben a megrendelt áru nincs raktáron, az eladó értesítést küld a termék várható szállítási

időpontjáról.

Amennyiben az átvett árucikk bizonyíthatóan gyártási hibás vagy az a szállítás során sérült,

természetesen díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre valamely okból nincs lehetőség, a kifizetett

vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte

esetén lehetséges!

A PTK. 6:158. §-a értelmében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező

bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba

már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével

összeegyeztethetetlen!

A PTK. 6:159. § (1) bekezdése alapján az olyan szerződés, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal

tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik!

A Webáruházban a termék mellett feltüntetett árak bruttó KISKERESKEDELMI árak, az ÁFÁ-t

tartalmazzák. Az árak forintban értendők és az árváltozás jogát a Szolgáltató a megrendelés

feldolgozásáig fenntartja.

Az Szolgáltatónak nem felróható okból történő esetleges szállítási késedelem vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a

www.margaretfenzi.com webáruházzal szemben kártérítési igény nem érvényesíthető.

6. ELÁLLÁSI JOG

6.1.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a

kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó

egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelettel összhangban álló alábbi

nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Elállás esetén a Vevő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni

(pl. postán, elektronikus úton küldött levél formájában) az alábbi címre:

Margaret Fenzi Bt.

1065 Budapest Podmaniczky utca 4. Fszt. 3.

e-mail: info@margaretfenzi.com

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül!

6.1.2 A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti

időszakban is gyakorolhatja.

– Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor!

A kézhezvétel (termék átvételének) időpontja: az átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének

időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek blokkal/számlával, ill. a

futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

Elállás esetén a terméket saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül küldje vissza a Szolgáltató raktárába (Margaret Fenzi

Bemutatóterem 1065 Budapest Podmaniczky utca 4. Fszt. 3. ), illetve adja át a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  • Elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb a visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az

esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének

költsége terheli a Fogyasztót. A termék(ek) vételárát (illetőleg a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett

összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a Fogyasztó a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül

visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

6.1.3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot

alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához a Fogyasztó kifejezett beleegyezését adta. Más

visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

6.1.4. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

6.1.5. A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így

különösen

– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére

állítottak elő vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást

követő felbontása után nem küldhető vissza;

6.1.6.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó kár megtérítését. Felhívjuk figyelmüket, hogy a visszaküldött termék nem lehet megrongált, vagy használt, sérült, kimosott, foltos, pecsétes. Kizárólag a szükséges használat erejéig terjedhet a használat mértéke (így a próba erejéig). Amennyiben ennek meg nem felelő terméket küld vissza a Felhasználó, úgy azt a Szolgáltató nem köteles átvenni. Fürdőruhát és fehérneműt a Szolgáltató higiéniai okokból nem vesz vissza.

6.1.7. Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett

felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a

szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem

gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését

követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és

tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

6.1.8. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást

választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni!

6.1.9. Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének költsége terheli, kivéve, ha a vállalkozás

vállalta e költségek viselését!

6.1.10. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően

gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás

ésszerű költségeit!

7. Szavatosság, jótállás

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles, ruházati termékek esetén a nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékekre vonatkozóan, ha az eladási ár 50 000 Ft felett van.

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama:  

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár azzal, hogy a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a termék a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9.16. Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény, ha a hiba, szakszerűtlen kezelésnek, javításnak helytelen tárolásnak, iparszerű igénybevételnek, elemi kárnak, külső tényezőnknek, mint például szennyeződésnek, folyadékoknak, vis majornak tulajdonítható károkból, valamint a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából vagy elmaradt tisztításból, karbantartásból keletkezett, illetve a termék azonosítását szolgáló jelölések, címkék és feliratok megrongálódása vagy hiánya esetén.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Minden fogyasztói kifogást (a továbbiakban: Bejelentés) írásban, a Szolgáltató email címére kérjük eljuttatni.

A Bejelentésben minimum a rendelés számát, a termék megnevezését, a bejelentő nevét és a hiba vagy panasz leírását, valamint a szavatossági vagy jótállási igény pontos megjelölését kérjük.

Az átadott vagy visszaküldött termékhez minden esetben mellékelje a Jegyzőkönyvet, valamint a termékhez kapott valamennyi kiegészítőt, alkatrészt és a csomagolást.

Terméket csak előre egyeztetett esetben küldjön vissza úgy, hogy azt a Szolgáltató címén át tudjuk venni. Csak a Szolgáltató címén átvehető küldeményeket tekintjük visszaküldöttnek.

Terméket csak a Jegyzőkönyvben megadott címre küldünk vissza, vagy az ott megjelölt személynek adunk át.

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Margaret Fenzi Bt.

Levelezési cím: 1065 Budapest Podmaniczky utca 4. Fszt. 3.

Telefonszám: +36308574587

E-mail cím: info@margaretfenzi.com

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az

alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Margaret Fenzi Bt.

Levelezési cím: 1065 Budapest Podmaniczky utca 4. Fszt. 3.

Telefonszám: +36308574587

E-mail cím: A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a

szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a

Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet

öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén

helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli

panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli

panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv

másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval

látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés

jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a

Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak

nyitva a Felhasználó számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

– Bírósági eljárás kezdeményezése

8.3 Békéltető testülethez fordulás

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat

megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti

megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy

részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet

működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a

fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik

hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása

esetén kötelező bírság kiszabása alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A

fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló

törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a

bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a

számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező,

nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de

legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető

testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi

eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A

békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség

létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok

egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület

a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót

terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell

írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá

bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki

címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan

formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület

megjelölését,

4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül

megkísérelte a vitás ügy rendezését

6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem

kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás

kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

7. a testület döntésére irányuló indítványt,

8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a

fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz

elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt

egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető

Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525,

06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;

mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető

Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet

240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető

Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III.

emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

8.4 Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, melyben a fogyasztók regisztrálhatnak, így ezen keresztül

lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy

kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül,

hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és

nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz

kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

9. EGYÉB

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem

visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően

lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

10. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

10.1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak

össze a felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok

vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

10.2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni,

amennyiben a felhasználó a hírlevélre való feliratkozáskor a megfelelő adatai megadásával ehhez

előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni,

hogy a felhasználó a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

10.3. A felhasználó a 10.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg

egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók

adatai közül. Leiratkozni lehetséges e-mailen keresztül is az info@margaretfenzi.com e-mail címen.

11. AZ ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül,

egyoldalúan módosítani.

A felek a jelen ÁSZF, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és

magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A weboldalon leadott rendelésekre a leadás időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.10.01.

Kelt.: Budapest 2021.05.11.