Adatkezelési tájékoztató

1.1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása,

feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése.

Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatfeldolgozás: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált

eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az

adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy- vagy jogi személyiség nélküli társaság, aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

1.2. AZ ADATKEZELÉSRŐL

 

  1. Az Adatkezelő adatai 

Az adatkezelő a Margaret Fenzi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban Adatkezelő / Szolgáltató).

Elérhetőségek: 

Rövidített cégnév: Margaret Fenzi Bt.

Székhely: 1065 Budapest Podmaniczky utca 4. Fszt. 3

Levelezési cím: 1065 Budapest Podmaniczky utca 4. Fszt. 3.

Cégjegyzékszám: 01-06-796578

E-mail cím: info@margaretfenzi.com

Telefonszám: +3630/376-5665

Adatvédelmi tisztviselő neve és email címe: Ferencz Margit, info@margaretfenzi.com

A www.margaretfenzi.com webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait

bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott alvállalkozónak

szükségesen megadott adatok, amelyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, valamint a

futárszolgálatnak átadott szállításhoz szükséges információk.

A Szolgáltató, mint adatkezelő, kijelenti, hogy kötelezőnek ismeri el magára nézve a jelen adatkezelési

szabályzat tartalmát. A Margaret Fenzi Bt. kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a

www.margaretfenzi.com címen elérhető weboldal és Webshop működtetésével kapcsolatos adatkezelés

megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya a www.margaretfenzi.com oldal és ennek esetleges aldomainjein történő

adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztatónk elérhető a www.margaretfenzi.com oldalon és

ezen belül az “adatvédelmi tájékoztató” fül alatt.

1.3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Margaret Fenzi Bt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az információs önrendelkezési jogról és

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.

évi CVIII. törvénnyel

A weboldalunkon az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

1.4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A weboldal működése során tudomásunkra jutott adatokat a következő célokból kezeljük:

  1. a www.margaretfenzi.com weboldal és aloldalainak működtetése
  2. webáruház működtetése, a vásárlói megrendelések / a szerződés teljesítése
  3. piackutatás, piaci elemzések készítése
  4. marketing tevékenységek
  5. statisztikák összeállítás
  6. ajánlat készítés
  7. tájékoztatás nyújtása a Webáruház termékeiről hírlevél útján.

A megrendelés során tudomásunkra jutott adatokat kizárólag a fent megjelölt

adatkezelési célok megvalósításának érdekében és azokhoz szükséges mértékében kezeljük!

A weboldal használatával a Felhasználó tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, és ezzel

kifejezetten hozzájárul adatainak fenti cél/ok érdekében történő kezeléséhez.

1.5. A KEZELT ADATOK KÖRE

1.5.1. A megrendelés során kötelezően megadott adatokat a webáruház működtetése

céljából használjuk. Ilyen adatok a Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, felhasználóneve, szállítási

címe, számlázási címe és a fizetés módja. Az adatkezelés célja a webshop használatának egyszerűbbé

tétele, valamint termékeink értékesítésének teljesítése. Az adatokat kizárólag a weboldal üzemeltetését végző adatfeldolgozónak adja át a Szolgáltató a weboldal üzemeltetése céljából, valamint a pénzügyi szolgáltatónak a fizetés teljesítése, továbbá a futárszolgálatnak a megrendelés kiszállítása céljából.

Adatkezelő honlapján, mobil alkalmazás használatával, vagy telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetőséget biztosít vásárlói számára vásárlói kosár összeállítására, házhozszállításának megrendelésére, a termékek ellenértékének kiegyenlítésére.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint Adatkezelő jogos érdeke, mert az adatkezelés a vásárlói megrendelés/szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve egy jogi személy – társaság, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, pl. Adatkezelő honlapján keresztül ruházati terméket rendel. 

A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
Kezelt adatok köre a termékek megrendelése esetén és az adatok felhasználási célja:
név  –  azonosítás
telefonszám  –  kapcsolattartás
e-mail cím  –  kapcsolattartás
Lakcím, vagy a szállítás átvételéhez megadott cím  –  vásárlás/szolgáltatás teljesítése
Vásárolt termékek megnevezése, darabszáma  –  vásárlás/szolgáltatás teljesítése / vásárlási szokások statisztikai elemzése, profil alkotás
Bankkártya adatok –   fizetés

Az adatok kezelésének célja: Adatkezelő szolgáltatásán keresztül történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése. 

Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a bankkártyával történő fizetési tranzakció adatait a PayPal Holdings Inc. (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions Registered Office: 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349, telefonszáma:  00353 1 436 9111, e-mail címe: service@intl.paypal.com).

Az adattovábbítás célja a rendelések PayPal-os és bankkártyás fizetésének teljesítése. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét, a tranzakció összegét, a megvásárolt termékek jellemzőit, fizetési státuszát és a vásárlás időpontját kezeli.

Adatkezelő nem kezel a fizetéssel kapcsolatos adatokat, a fizetéshez a PapyPal szolgáltatást veszi igénybe, mely során a bankkártya és a fizetési tranzakció adatai nem az Adatkezelő informatikai rendszerében tárolódnak. 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés önkéntes hozzájárulása, továbbá az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelőnél megrendelést adott le, és bankkártyás fizetéssel teljesíti a megrendelés ellenértékét.
A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. 

Az adatkezelés célja: a megrendelés kifizetése.
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás teljesítését követő 8 év.
Az adatkezelési folyamat: Felhasználó az Adatkezelő honlapján, vagy mobiltelefonos applikációján keresztül rögzíti. megrendelését, és a megrendelés kifizetéséhez szükséges adatokat. 
Az adatkezelés módja: elektronikusan 
Az adatok forrása: az érintettől közvetlenül.

1.5.2. A szerver által automatikusan naplózott információkat a weboldal, illetve webáruház üzemeltetése

érdekében, valamint piackutatási és statisztikai célokra használjuk. Weboldalunk megtekintése során

rögzítésre kerül az utolsó látogatás időpontja. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az

adatokat kizárólag a weboldal üzemeltetését végző adatfeldolgozónak adjuk át a weboldal üzemeltetése

céljából.

1.5.3. Cookie-kat a weboldal és webshop működtetése, valamint ajánlatok készítése céljából használunk.

A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 1 évig tárolja a rendszer az

adatokat. Weboldalunk használatával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen adatvédelmi

tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából összegyűjtse és

kezelje személyes adatait.

1.5.4. Hírlevelek, marketing akciók ajánlat készítése a termékekről, tájékoztatás nyújtása céljából.

Webáruházunk Felhasználója az alábbi linkre kattintva járul hozzá ahhoz, hogy a Szolgáltató reklám

ajánlataival, egyéb ajánlataival a megrendeléskor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím)

megkeresse. A Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a

Szolgáltató reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet! A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen

leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden – a reklámüzenetek küldéséhez

szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásából és további reklám ajánlataival nem keressük meg

a Felhasználónkat. A reklámokról le lehet iratkozni az üzenetben lévő linkre kattintva is, illetve e mail küldésével

a következő email címre: info@margaretfenzi.com

Az adatkezelés jogalapja hírlevelek esetén az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok körébe tartozik a név, e-mail cím, telefonszám, dátum,

időpont, korábbi megrendelésekre vonatkozó adatok.

Az adatkezelés célja reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése, tájékoztatás nyújtása az aktuális

információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére törlésig, vagy ha az érintett további hozzájárulást nem ad. 

1.5.5. Statisztikai, valamint piackutatási és piaci elemzésre használt adatok.

A tudomásunkra jutott IP-címet, a webshop látogatás utolsó időpontját, valamint a szállítási címet,

számlázási címet és a fizetés módját kizárólag statisztikai és piackutatási-, piac elemzési célokra

használjuk. Az említett adatokat a Webshop működése alatt kezeljük. A naplófájlban rögzítésre kerülő

adatok esetében a látogatástól számított 1 évig tárolja a rendszer az adatokat.

1.6. TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSRŐL

A Felhasználó kérésére – az általunk kezelt személyes – adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk, azokat

szükség esetén módosítjuk. E-mailben küldött tájékoztatás kérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt

a Felhasználó a megrendelés során megadott e-mail címéről küldi.

A Felhasználó személyes adatainak törlését, módosítását bármikor írásban kérheti. Ettől független módon

törölheti magát a hírlevélre feliratkozottak listájáról. A

hírlevélről leiratkozni levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével

van lehetősége.

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@margaretfenzi.com címre kérjük

eljuttatni. A törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük a kért adatokat.

A Webáruházból történő megrendelés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C.

törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

1.7. ADATFELDOLGOZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes

adatokat kizárólag az adatkezelő (Margaret Fenzi Bt, vagy Szolgáltató) rendelkezései szerint dolgozhatja

fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Margaret Fenzi Bt.

rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

1.8. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

1.8.1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

1.8.2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon

nem szabad felhasználni.

1.8.3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak,

azon nem terjeszkedhetnek túl.

1.8.4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó

azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

1.8.5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adat állományokban tárolt

Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés,

valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

1.9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1.9.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a

Felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik. A törlés időpontja a

Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes,

megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény,

illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy

polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára

őrizni is.

1.9.2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a

szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Szolgáltató, mint Adatkezelő részéről, amíg a

Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés

megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás

igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában

egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok

törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

1.9.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a

generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig

kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok

egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem

kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette,

vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz

beazonosítható.

1.10. RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL

1.10.1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a

szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A

hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

1.10.2. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon

történő módosítással is.

1.10.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt)

adatok már nem állíthatók helyre.

1.11. ADATFELDOLGOZÁS

A Margaret Fenzi Bt. az 1.12. pontban megjelölt adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

1.12. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Margaret Fenzi Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú

döntésével bármikor módosítsa, amely tényről a Szolgáltató a honlapján keresztül tájékoztatja az érintetteket. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi

Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás

további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen

túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

A tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó adatai:

Név: AdNet Media Kft.

Cím: 2440 Százhalombatta, Béke utca 4. 2. em. 3.

Cégjegyzékszám: 13-09-146188

Adószám: 23304288-2-13

Email cím: andras.szilvagyi@adnetmedia.hu

 

A PayPal szolgáltatás során az adatfeldolgozó megnevezése: PayPal Holdings Inc.

Az adatfeldolgozó székhelye: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions Registered Office: 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  00353 1 436 9111

Az adatfeldolgozó e-mail címe: service@intl.paypal.com

 

A csomagokat az alábbi szolgáltatóval küldjük meg a Felhasználónak:

Az adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 

Email cím: adatvedelem@gls-hungary.com 

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 

Adatkezelési tájékoztatójuk elérhetősége: Adatkezelési tájékoztató | GLS Hungary (gls-group.eu)

ÁSZF elérhetőségük: GLS Általános Üzleti Feltételek | GLS Hungary (gls-group.eu)

1.13. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján

bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(NAIH) segítségét is (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., www.naih.hu, Hivatali tárhely rövid neve: NAIH, Hivatali kapu azonosítója (KR ID): 429616918)